BLOWER DOOR TEST

Co je Blower Door test?

Blower Door test je metoda, kterou se pomocí ventilátoru umístěného do otvoru v budově měří průvzdušnost, neboli vzduchotěsnost, obálky budovy nebo její části (např. bytová jednotka). Při uměle vyvolaném podtlaku a přetlaku v prostoru budovy, se měří množství vzduchu proudícího do/z budovy přes konstrukční detaily a spáry. Nekontrolovatelný proudící vzduch je jedním z faktorů, který způsobuje tepelné ztráty prouděním a při běžném užívání budovy ho nemůžeme téměř ničím ovlivnit (uzavřít). Tato metoda byla většinou spojována s dřevostavbami a lehkými konstrukcemi. U těchto budov šlo především o zabezpečení konstrukce před vnikáním vlhkosti z vnitřního prostředí a zamezení navlhání dřevěných částí a izolací. Dnes má velký význam pro stavby jakékoliv konstrukce. Zvláště když je nutné prověřit kvalitu provedených prací, které mají na vzduchotěsnost vliv nebo protokolárně doložit naměřené parametry budovy.

 

Proč provádět Blower Door test?

V době, kdy se kolem nás stále více diskutuje o energetických opatřeních, úsporách a aktivním přístupu k životnímu prostředí, jsou na stavby kladeny tepelně technické požadavky vycházející z platných zákonů, vyhlášek, předpisů a technických norem. Technická norma „Tepelná ochrana budov“[1] rozděluje budovy dle systému větrání do čtyř skupin a pro každou skupinu je stanovena doporučená hodnota intenzity výměny vzduchu. Provedením Blower Door testu a vyhodnocením výsledků se stanoví intenzita výměny vzduchu měřené budovy a ověří se, zda splňuje normové hodnoty.

 

Doporučené hodnoty celkové intenzity výměny vzduchu n50,N
Větrání v budově Doporučená hodnota celkové intenzity výměny vzduchu n50,N [h-1]
Úroveň I Úroveň II
Přirozené nebo kombinované 4,5 3,0
Nucené 1,5 1,2
Nucené se zpětným získáváním tepla 1,0 0,8
Nucené se zpětným získáváním tepla v budovách
se zvláště nízkou potřebou tepla na vytápění (pasivní budovy)
0,6 0,4

pozn: úroveň I – doporučuje se splnit vždy; úroveň II – doporučuje se splnit přednostně

 

Dalším důvodem je zjištění netěsností a míst průniku vzduchu konstrukcí v době nedokončené stavby, což umožňuje jejich opravu ještě před dokončením celé obálky budovy. Zvláště v případech, kdy nebyly důsledně kladeny požadavky na způsob provedení a celistvost vzduchotěsnicí vrstvy již při projektování a nebyly důsledně kontrolovány činnosti při vlastní realizaci na stavbě, se lze vyhnout pozdějším nepříjemnostem.

 

Blower Door test je k poměru s cenou celé stavby zanedbatelnou položkou a výsledek testu je jedním ze způsobů prokázání kvality provedení stavby. Provedení Blower Door testu by mělo být jak v zájmu investora, tak v zájmu realizační firmy. Investor si provedením Blower Door testu ověří, zda jsou vzduchotěsnicí opatření obálky budovy provedeny správně a zda jsou případně splněny požadavky na vzduchotěsnost. Realizační firma může provedením Blower Door testu investora ujistit, že předávaná stavba je z hlediska kvality provedení a požadavků na intenzitu výměny vzduchu v pořádku.

 

Jak probíhá Blower Door test?

Měření pro konečné stanovení celkové intenzity výměny vzduchu se provádí v momentě, kdy je obálka budovy nebo její část určená k měření kompletně dokončena. Tato podmínka, musí být dodržena i z důvodu možného porušení vzduchotěsnicí vrstvy v průběhu pokračujících stavebních činnostech. Ať již vytvářením dodatečných prostupů, osazováním a připojováním technických zařízení nebo z nedbalosti. Tyto skutečnosti mohou být příčinou nesprávných výsledků měření. Zkouška se provádí za uměle vyvolaného podtlaku a přetlaku řadou tlakových rozdílů mezi interiérem a exteriérem. Příprava budovy, tzn. uzavření a utěsnění otvorů v obálce budovy, se provádí na základě požadované metody měření. U každé metody je samozřejmostí uzavření záměrně vytvořených otvorů v obálce budovy, jako jsou okna a dveře, která musí být plně funkční.

Metoda 1 (test užívané budovy) odpovídá stavu zcela dokončené budovy a neprovádí se žádná opatření ve formě utěsňování prostupů vzduchotěsnicí vrstvou snižující vzduchovou propustnost.

 

Metoda 2 (test obálky budovy v průběhu výstavby) odpovídá stavu, kdy je každý záměrně vytvořený otvor v obálce budovy uzavřen nebo utěsněn. Všechny uzavíratelné otvory se uzavřou a ostatní stavební otvory se utěsní. Používá se ke stanovení průvzdušnosti obálky budovy s vyloučením příspěvků záměrně vytvořených otvorů ve vzduchotěsnicí vrstvě, např. pro nucené nebo přirozené větrání, a může tak dokladovat kvalitu provedení stavebních prací.

 

Metoda 3 (test budovy pro zvláštní účely) pravidla stavu budovy jsou v souladu s normou nebo politikou v každé zemi.

 

Metoda 3 se používá i pro stanovení průvzdušnosti budovy pro programy Státního fondu životního prostředí „Nová zelená úsporám“. Budova odpovídá zcela dokončenému stavu, uzavíratelné otvory se uzavřou, otvory nuceného větrání se uzavřou nebo utěsní a jinak se neprovádí žádná opatření ve formě utěsňování prostupů vzduchotěsnicí vrstvou snižující vzduchovou propustnost. Přesná opatření a stav dokončení budovy stanovují pravidla měření průvzdušnosti budovy vydaná SFŽP.

Ke stanovení míst s nežádoucím průnikem vzduchu vzduchotěsnicí vrstvou za účelem jejich následné opravy se doporučuje provést kontrolní test dle metody 2, který se provádí v nedokončeném stavu budovy s přímým přístupem k hlavní vzduchotěsnicí vrstvě a detailům prostupů k ní navazujících. U dřevostaveb se jedná o nezakrytou parozábranu (parobrzdu), kde jednotlivá napojení fólií nebo zajištění spár mezi konstrukčními deskami mohou být příčinou nedostatečného utěsnění. U zděných staveb apod., a jejich rekonstrukcí, mohou být příčinou netěsností, mimo jiné, zdivo s dutinami, nedostatečné zajištění připojovacích spár otvorových výplní, prostupů instalovaných technických zařízení a vodo, elektro instalací vduchotěsnicí vrstvou prostupujících, realizace střešní a stropní konstrukce a jejich připojení k obvodovému plášti. Detekce defektů se provádí za konstantního podtlaku a/nebo přetlaku cca 50 Pa.

Co je výsledkem Blower Door testu?

Především to, jak kvalitně je provedena hlavní vzduchotěsnicí vrstva. U kontrolního testu je výsledkem identifikace míst nežádoucích úniků vzduchu obálkou budovy provedená např. měřením proudění rychlosti vzduchu anemometrem, vizuálně pomocí kouře nebo měřením termokamerou, a kontrola dosahovaných parametrů hodnoty průvzdušnosti obálky. Tato problematická místa mohou být v dostatečném předstihu opravena a následně se tak zamezí dalším možným komplikacím v průběhu životnosti stavby, nebo při potřebě dosažení požadované průvzdušnosti obálky budovy za účelem splnění legislativních požadavků či zajištění maximální účinnosti instalovaných vzduchotechnických zařízení. Průvzdušnost budovy je vyjádřena hodnotou celkové intenzity výměny vzduchu již dokončené stavby, u které by jakákoliv další oprava byla složitá a nákladná. Zamezí se tím také komplikacím v průběhu užívání budovy, kdy netěsná místa mohou být zdrojem tepelných mostů s následnou možností vzniku kondenzace vodních par uvnitř obálky budovy a snižování tepelně-izolačních vlastností materiálů. Zvláště u dřevostaveb nebo dřevěných konstrukcí staveb (např. stropy, krovy) by kondenzace vodních par v konstrukci mohla mít fatální následky a mohlo by dojít ke snížení životnosti celé stavby.

U měření celkové průvzdušnosti obálky budovy je dokladem stanovení hodnoty celkové intenzity výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa mezi interiérem a exteriérem vyjádřené hodnotou n50. Tato hodnota udává, kolikrát za jednu hodinu se vymění objem vzduchu v měřené budově nebo její části nekontrolovatelnými zdroji. Hodnota průvzdušnosti obálky budovy může být jedním z požadavků získání dotace v rámci specifických dotačních programů pro úsporu energií, jako např. Nová zelená úsporám, anebo může být součástí výpočtu energetické náročnosti budovy. Dokladem o provedení zkoušky je „Protokol o zkoušce“.

Zdroj:
[1] ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky
[2] ČSN EN ISO 9972 – Tepelné chování budov – Stanovení průvzdušnosti budov – Tlaková metoda (v roce 2016 nahradila ČSN EN 13829)
[3] TNI 73 0329 Požadavky na celkovou vzduchotěsnost nízkoenergetických a pasivních rodinných domů
[4] TNI 730330 Požadavky na celkovou vzduchotěsnost nízkoenergetických a pasivních bytových domů

V případě jakéhokoliv dotazu, nebo zájmu o provedení Blower Door testu nás neváhejte kontaktovat.